Lépj be a fiókodba. Ha még nem jártál nálunk, regisztrálhatsz.
A kosarad üres!

Adatvédelem

A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy meghatározza és szabályozza az In-Vital Company Kft. (1164 Budapest, Felsőmalom u. 16., mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) által a testformabolt.hu üzemeltetése során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, melyeket magára nézve kötelező erővel fogad el.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az In-Vital Company Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai, szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében.

Ezen tájékoztató alapelvei kialakításakor Adatkezelő az alábbi törvényeket és szabályokat vette figyelembe, azokkal összhangban alakította ki:

Fogalmak, definíciók

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, dns-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

17. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

18. gépi feldolgozás: számítógéppel végrehajtott adattárolás, konverziós és egyéb szöveges műveletek sora, az adatok megváltoztatása, átírása, további adat hozzáfűzése, törlése, visszakeresése.

Alapelvek az adatkezelés során

 1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
 2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 4. az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 6. nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.
 7. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Adatkezelés jogalapja és a kezelt adatok köre

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett adatkezelő által erre rendszeresített adatvédelmi jognyilatkozatban írásban, egyértelműen hozzájárul vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat többek között akkor is kezelhető, ha az Adatkezelő jogi kötelezettsége (pl. megrendelés teljesítése) céljából az szükséges, vagy az adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (pl. házhoz-szállítás) szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,. Adatkezelő e körben – amennyiben az adatkezelésre érintett hozzájárulásával került sor – úgy további külön felhatalmazás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti érintett személyes adatait.
 2. Az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján a regisztráció illetve megrendelés során megadható adatok: e-mail cím; teljes név; lakcím (szállítási cím(ek)); életkor; telefonszám(ok); nem.
 3. A weboldal működése során rögzítésre kerülő adatok: a bejelentkezéshez használt számítógép technikai adatai, melyek az oldal használata során automatikusan létrejönnek (pl: cookie-k - sütik, böngésző verziója, operációs rendszer verziója).
  Az oldal használata során ezen adatokat a rendszer tárolja és naplózza, minden belépésnél, kilépésnél és oldaltöltésnél. Ezen adatok a Személyes adatokkal nincsenek összefüggésben és azokkal nem összeköthetőek.
 4. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozó fér hozzá.

Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelés célja a testformabolt.hu oldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele.

 1. A Személyes adatokat az Adatkezelő nem ellenőrzi. Azok valóságtartalmáért az azt megadó személy felel. Ez különös tekintettel fontos az alkoholtartalmú termékek vásárlása esetében. Ennek mindennemű felelőssége az e-mail cím használóját, regisztrálóját terheli.
 2. Az adatkezelő az automatikus technikai adatokat csak és kizárólag az alábbi célokra használja fel:
  • statisztika készítés
  • a szolgáltatások fejlesztése
  • minőségbiztosítás
  • jogvédelem
 3. Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem adja ki. Ez alól kivételt képez a teljesítéshez szükséges adattovábbítás adatfeldolgozónak, illetve kötelező adatkezelés körében hatóságok, illetve jogszabály alapján meghatározott szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása.

Adatkezelés időtartama

 1. Az érintett által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig tart, ameddig az Érintett a szolgáltatásról ki nem törli magát. A törlés időpontja a törlés igényének beérkezéstől számított 10 munkanap.
 2. Az érintettről tárolt adatok törlése nem vonatkozik az Adatkezelés időtartama alatt készült technikailag szükséges archiválásokra.
 3. Adatkezelő jogosult azonnali adat törlésre és hozzáférés megszüntetésére, amennyiben Érintett szándékosan megtévesztő adatokat szolgáltat és ezzel összefüggésben bűncselekményt valósít meg, vagy ennek gyanúja felmerül, úgy Adatkezelő a jogosult az adatok megőrzésére és tárolására a szükséges jogi eljárás ideje alatt.

Egyéb

 1. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 2. Érintett a Személyes adatokban történő változásokat a szolgáltatás erre alkalmas felületén (szükséges megjelölni) saját maga módosíthatja.
 3. Hírlevél küldés a szolgáltatás erre alkalmas felületén (szükséges megjelölni) mondható le vagy kérhető.
 4. Törölt adatok visszaállítására nincs lehetőség.
 5. Az In-Vital Company Kft. az adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
 6. Bankkártyás fizetés során, annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a fizetéshez megadott kártya-információk biztonságban vannak, a testformabolt.hu a fizetés lebonyolítása előtt, alatt és után sem szerverein, sem máshol nem tárolja a megadott kártyaszámot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik. A termék tallózás és kosárba helyezés, a megrendelés feladása a testformabolt.hu oldalon történik, azonban a bankkártyás fizetés az UNICREDIT BANK üzemeltetésében lévő, hitelesített, biztonságos weboldalon történik. A testformabolt.hu soha semmilyen körülmények között nem kapja meg az UNICREDIT BANK oldalán megadott kártya-információkat, ugyan így az UNICREDIT BANK sem kapja meg a testformabolt.hu kezelésében levő Személyes adatait.

Cookie-k (sütik) kezelése:

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie", „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k" és „biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

3. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

6. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

7. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

8. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

9. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az érintettek jogai

Érintett az Adatkezelő által kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adatovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást kérhet illetve az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Info tv. 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül köteles az érintett erre irányuló kérelmére írásban válaszolni.
Érintett a Személyes adatokban történő változásokat a szolgáltatás erre alkalmas felületén (szükséges megjelölni) az adatfelvételénél jelzett módon saját maga módosíthatja.

Hírlevél küldés a szolgáltatás erre alkalmas felületén (szükséges megjelölni) mondható le vagy kérhető.
Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Törölt adatok visszaállítására nincs lehetőség.

Adatkezelő kártérítési felelőssége és felelősségének kizárása

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen kárt okozott, Adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében.
Az Adatkezelő az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

név: In-Vital Company Kft.,
székhely: 1164 Budapest, Felsőmalom u. 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-994815
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24190514-2-42

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az Infotv.:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: +36 1 475-7186
Telefax: +36 1 269-3541

Érintett a jogainak érvényesítése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembe vételére kötelezi.